Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Back to top

/MGI PSP Audit / - аудит, консалтинг, бухгалтерський облік, управлінський облік Київ, Україна, аудиторские компании киев, аудиторская фирма киев, услуги аудита в киеве, аудиторские компании украины, услуги аудиторской компании, аудит компании, аудит киев, аудиторская компания, аудит услуги, международная аудиторская компания, налоговый аудит, аудиторская фирма, податковий аудит, услуги аудита

  /  Публікації в ЗМІ   /  Святе місце порожнє не буде, або Про БЕБ. Стаття Андрія Фомічова для аналітичного видання Юрист & Закон

Святе місце порожнє не буде, або Про БЕБ. Стаття Андрія Фомічова для аналітичного видання Юрист & Закон

Повна версія статті

Відсутність податкового правоохоронного органу, що мав би розслідувати злочини в економіці, в тому числі і податковій сфері, нарешті вирішено. Ухвалено Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28 січня 2021 року № 1150-ІХ. Більш того Бюро економічної безпеки (далі – Бюро, БЕБ) має виконувати аналітичну, економічну та інформаційну функції. Що це означає та багато іншого будемо розбирати в цій статті. Ми не ставимо за мету розкритикувати положення закону про БЕБ, а маємо бажання проаналізувати основні положення задля подальшої правозастосовної практики.

БЕБ визначається як центральний орган виконавчої влади, що виконує завдання протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. А діяльність Бюро спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Закон запроваджує невеликий тлумачник, особливо приділяючи увагу ризиковості як то: ризик, аналіз ризиків, ризик-орієнтований підхід, управління ризиками. кримінальний аналіз,

Окрім, загально відомих принципів функціонування органів державної влади, таких як верховенство права (людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави), законності (діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України), політичної нейтральності та позапартійності, персональної відповідальності кожного працівника, справедливості. В законі закріплені деякі принципи, що потребують роз’яснення, як то оперативності, неупередженості.

Хто, яким чином може очолити Бюро?

Керівництво діяльністю Бюро економічної безпеки України здійснює його Директор, який призначається на посаду КМУ за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією конкурсної комісії, до складу якої входять:

 • три особи, визначені РНБОУ;
 • дві особи, визначені ВРУ за поданням комітету ВРУ, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування;
 • одна особа, визначена ВРУ за поданням комітету ВРУ, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності;
 • три особи, визначені КМУ.

Членом конкурсної комісії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості. Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) позбавлена відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.

Засідання конкурсної комісії відкриті для представників міжнародних організацій, ЗМІ і журналістів. Забезпечуються відео- та аудіофіксація, трансляція в режимі реального часу засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті КМУ.

Роботу та організаційно-технічне забезпечення конкурсної комісії та її членів забезпечує Секретаріат КМУ.

Конкурсна комісія подає три кандидатури з числа учасників конкурсу на розгляд Прем’єр-міністру України. Прем’єр-міністр України вносить одну кандидатуру для призначення КМУ, що протягом 10 днів з дня оголошення та розміщення конкурсною комісією результатів на офіційному веб-сайті КМУ призначає на посаду Директора БЕБ.

Директором Бюро може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Директор Бюро економічної безпеки України призначається строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду більше ніж два строки поспіль.

Хто буде працювати в Бюро?

В першу чергу, це будуть детективи БЕБ, якими визначаються службові особи, які в межах законодавства здійснювати оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування підслідних кримінальних правопорушень.

По-друге, це працівники Бюро, до яких будуть належать гласні і негласні штатні працівники, з числа осіб, які мають спеціальні звання, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір з БЕБ.

Також працівниками Бюро будуть аналітики, особи, які мають спеціальні звання та будуть здійснювати кримінальний аналіз з метою виконання завдань Бюро. При чому під кримінальним аналізом розуміється – інформаційно-аналітична діяльність, спрямована на встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов’язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави

Для чого створюється Бюро?

Основними завданнями Бюро економічної безпеки України є:

1) виявлення зон ризиків у сфері економіки;

2) оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;

3) законотворча діяльність з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

4) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень;

5) збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави;

6) планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням;

7) виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

8) складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

Робота Бюро із громадськістю.

Для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики діє однойменна Постанова КМУ від 3.11.2010 р. № 996. Однак, ця постанова не розповсюджується на взаємодію із громадськістю Бюро, адже, для нього виділена особлива роль у взаємодії із громадськістю. Для цього створюється не просто Громадська рада, а Рада громадського контролю при БЕБ, що визначається як постійно діючий колегіальний виборний орган, який утворюється для здійснення громадського контролю за діяльністю Бюро, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, здійснення інших повноважень, визначених законодавством. Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян України.

До складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України не можуть входити:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2) особи, які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років;

3) особи, які не мають вищої освіти;

4) близькі особи Директора, першого заступника Директора, заступників Директора, керівників підрозділів центрального апарату, керівників територіальних органів, їх заступників, інших працівників Бюро економічної безпеки України;

5) особи, у яких у разі включення до складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України виникне реальний та/або потенційний конфлікт інтересів.

Рада громадського контролю при Бюро:

 • заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Бюро;
 • розглядає звіти Бюро і затверджує свій висновок щодо них;
 • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності Бюро, заходи з правової освіти населення;
 • обирає із свого складу представників, які входять до складу конкурсних комісій Бюро;
 • обирає із свого складу представників, які входять до складу дисциплінарної комісії Бюро.

Наприкінці, у вигляді висновків хочу зазначити, що закон про БЕБ має багато запитань (щодо невеличкого тлумачника; закріплення багатьох принципів роботи без деталізації їх значення; побудови поліцейського органу, що функціонував до цього часу; застосування ризико-орієнтовного підходу, що нівелює персональну відповідальність працівників Бюро; особливого порядку роботи із громадськістю тощо) та несе характер суто сухого законодавчого акту. Подальше функціонування Бюро залежить виключно від волі його керівничого складу, які або побудують могутній правоохоронний орган, що буде стояти на стражі народних та державних інтересів, або вибудується черговий фейковий орган, що буде тиснути на бізнес через безпідставні кримінальні провадження, слідчо-розшукові дії та «маски-шоу» із супутнім супроводженням інтересів злочинних структур.

© ТОВ “Інформаційно-аналітичний центр “ЛІГА”, 2021

© ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”, 2021

Готові обговорити проект?

Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання

 • MGI PSP Audit Disclaimer: MGI Worldwide is the brand name under which certain member firms of Mint Alliance operate as a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. Mint Alliance is an alliance of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide and Mint Alliance do not themselves provide any services and their member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide, Mint Alliance nor any member firm, accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. Mint Alliance is a private company limited by guarantee incorporated in the Isle of Man with company number 012651C.
 • Skip to toolbar